Chia sẻ khóa học JavaScript

Rate this post

khóa học JavaScript, tập trung vào việc học lập trình và phát triển ứng dụng sử dụng ngôn ngữ JavaScript:

Phần 1: Giới Thiệu về Lập Trình và JavaScript

 • Bài giảng 1: Khám phá Lập Trình và Ngôn Ngữ JavaScript
  • Giới thiệu về lập trình, khái niệm cơ bản và vai trò của ngôn ngữ JavaScript.
  • Tìm hiểu về môi trường làm việc cho lập trình JavaScript, cài đặt trình duyệt và IDE.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về lập trình và JavaScript, hướng dẫn cài đặt môi trường.

Phần 2: Cú Pháp và Kiểu Dữ Liệu trong JavaScript

 • Bài giảng 2: Cú Pháp và Kiểu Dữ Liệu cơ bản trong JavaScript
  • Hướng dẫn cách viết cú pháp cơ bản trong JavaScript, khai báo biến và sử dụng kiểu dữ liệu.
  • Làm thế nào để sử dụng toán tử, điều kiện và vòng lặp để thực hiện các thao tác cơ bản.
  • Tài liệu: Hướng dẫn cú pháp và kiểu dữ liệu trong JavaScript.
  Chia sẻ khóa học Java Full Stack Development

Phần 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng với JavaScript

 • Bài giảng 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng và Các Khái Niệm Cơ Bản
  • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, khái niệm lớp, đối tượng, phương thức và thuộc tính.
  • Cách tạo lớp, tạo đối tượng từ lớp và sử dụng phương thức và thuộc tính.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về lập trình hướng đối tượng và các khái niệm cơ bản.

Phần 4: Xử Lý Sự Kiện và DOM Manipulation

 • Bài giảng 4: Xử Lý Sự Kiện và Manipulation DOM
  • Hướng dẫn cách xử lý sự kiện trong JavaScript, bắt sự kiện click, submit và các sự kiện khác.
  • Cách tương tác với DOM (Document Object Model), thay đổi nội dung và cấu trúc của trang web.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý sự kiện và manipulation DOM.

Phần 5: Asynchronous Programming và AJAX

 • Bài giảng 5: Asynchronous Programming và AJAX
  • Giới thiệu về bất đồng bộ và cách xử lý các tác vụ không đồng bộ trong JavaScript.
  • Hướng dẫn sử dụng XMLHttpRequest và Fetch API để thực hiện giao tiếp AJAX.
  • Tài liệu: Hướng dẫn về asynchronous programming và AJAX.

Phần 6: Xây Dựng Ứng Dụng Web Động với React

 • Bài giảng 6: Xây Dựng Ứng Dụng Web Động với React
  • Giới thiệu về React, thư viện JavaScript phổ biến cho xây dựng giao diện người dùng động.
  • Hướng dẫn cách tạo components, quản lý state và sử dụng props trong ứng dụng React.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về React và hướng dẫn xây dựng ứng dụng web động.
  Chia sẻ khóa học Java Web Development

Phần 7: Tương Tác với APIs và JSON Data

 • Bài giảng 7: Tương Tác với APIs và JSON Data
  • Hướng dẫn cách gửi yêu cầu HTTP đến các APIs, nhận dữ liệu JSON và xử lý kết quả.
  • Tạo các ứng dụng gọi dịch vụ từ bên ngoài và hiển thị dữ liệu trên trang web.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tương tác với APIs và xử lý JSON Data.

Phần 8: Tối Ưu Hóa và Debugging trong JavaScript

 • Bài giảng 8: Tối Ưu Hóa và Debugging trong JavaScript
  • Hướng dẫn cách tối ưu hóa mã nguồn JavaScript, giảm thời gian tải và tăng hiệu suất ứng dụng.
  • Cách sử dụng công cụ debugging và kiểm tra lỗi để xác định và sửa lỗi trong mã nguồn.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tối ưu hóa và debugging trong JavaScript.

Phần 9: Xử Lý Bảo Mật và An Toàn trong Ứng Dụng JavaScript

 • Bài giảng 9: Xử Lý Bảo Mật và An Toàn trong Ứng Dụng JavaScript
  • Tìm hiểu về các vấn đề bảo mật liên quan đến ứng dụng JavaScript và cách xử lý chúng.
  • Hướng dẫn cách ngăn chặn các tấn công phổ biến như XSS (Cross-Site Scripting) và CSRF (Cross-Site Request Forgery).
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý bảo mật và an toàn trong ứng dụng JavaScript.
  Chia sẻ khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Phần 10: Đánh Giá và Phản Hồi

 • Bài giảng 10: Đánh Giá và Phản Hồi về Khóa Học JavaScript
  • Hướng dẫn học viên cách đánh giá khóa học và cung cấp phản hồi để cải thiện chất lượng khóa học trong tương lai.
  • Làm thế nào để áp dụng kiến thức JavaScript đã học vào dự án thực tế và phát triển sự nghiệp lập trình.
  • Tài liệu: Hướng dẫn đánh giá và phản hồi về khóa học.

Khoá học JavaScript nên tập trung vào việc học cú pháp, lập trình hướng đối tượng, xử lý sự kiện, tương tác với DOM, xử lý bất đồng bộ, xây dựng ứng dụng web động với React và các khía cạnh khác của lập trình front-end. Thực hành và ví dụ thực tế sẽ giúp học viên áp dụng kiến thức trong thực tế. Tài liệu tham khảo và tài nguyên học tập cũng cần được cung cấp để học viên có thể tiếp tục phát triển kỹ năng và kiến thức sau khi hoàn thành khóa học.

Tải Khóa Học lập trình JavaScript

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2