Chia Sẻ khóa học kế toán ngắn hạn

Rate this post

khóa học Kế Toán ngắn hạn, tập trung vào cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kế toán:

Phần 1: Giới Thiệu về Kế Toán và Khái Niệm Cơ Bản

 • Bài giảng 1: Khám phá Kế Toán và Khái Niệm Cơ Bản
  • Giới thiệu về kế toán, vai trò của kế toán trong doanh nghiệp và xã hội.
  • Các khái niệm cơ bản như tài sản, nợ, có, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cân đối kế toán.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về kế toán và các khái niệm cơ bản.

Phần 2: Ghi Sổ Kế Toán và Báo Cáo Tài Chính

 • Bài giảng 2: Ghi Sổ Kế Toán và Báo Cáo Tài Chính
  • Hướng dẫn cách thực hiện ghi sổ kế toán, ghi chép các giao dịch hàng ngày của doanh nghiệp.
  • Xây dựng báo cáo tài chính cơ bản, bao gồm báo cáo tình hình tài sản, nợ, có và lợi nhuận.
  • Tài liệu: Hướng dẫn ghi sổ kế toán và báo cáo tài chính.
  Chia sẻ khoá học Google Sheets từ cơ bản tới nâng cao

Phần 3: Kế Toán Quản Lý và Cân Đối Kế Toán

 • Bài giảng 3: Kế Toán Quản Lý và Cân Đối Kế Toán
  • Tìm hiểu về kế toán quản lý, cách sử dụng kế toán để theo dõi hiệu suất hoạt động doanh nghiệp.
  • Cách cân đối kế toán, bao gồm cân đối nguồn vốn và cân đối doanh nghiệp.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kế toán quản lý và cân đối kế toán.

Phần 4: Kế Toán Thuế và Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

 • Bài giảng 4: Kế Toán Thuế và Quản Lý Tài Chính Cá Nhân
  • Tìm hiểu về kế toán thuế, cách tính thuế và cách ghi nhận thuế trong sổ sách.
  • Quản lý tài chính cá nhân, lập báo cáo tài chính cá nhân, nguyên tắc quản lý tiền bạc.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kế toán thuế và quản lý tài chính cá nhân.
  Chia sẻ Khóa học: Excel Cơ bản

Phần 5: Xử Lý Sự Kiện Kế Toán và Aspects Kế Toán

 • Bài giảng 5: Xử Lý Sự Kiện Kế Toán và Aspects Kế Toán
  • Hướng dẫn cách xử lý sự kiện kế toàn, bắt sự kiện giao dịch, điều chỉnh kế toàn.
  • Tìm hiểu về các khía cạnh khác của kế toán như kế toán ngân sách, kế toán hóa đơn.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý sự kiện kế toàn và các khía cạnh khác của kế toán.

Phần 6: Tổng Kết và Thực Hành

 • Bài giảng 6: Tổng Kết và Thực Hành Kế Toán
  • Tổng kết kiến thức đã học trong khóa học.
  • Thực hành thêm với các bài tập và ví dụ để củng cố kiến thức.
  • Tài liệu: Các bài tập và ví dụ thực hành.

Phần 7: Đánh Giá và Phản Hồi

 • Bài giảng 7: Đánh Giá và Phản Hồi về Khóa Học Kế Toán
  • Hướng dẫn học viên cách đánh giá khóa học và cung cấp phản hồi để cải thiện chất lượng khóa học trong tương lai.
  • Làm thế nào để áp dụng kiến thức kế toán đã học vào công việc thực tế và phát triển sự nghiệp.
  • Tài liệu: Hướng dẫn đánh giá và phản hồi về khóa học.
  Chia sẻ khóa học Kế Toán Doanh Nghiệp

Khoá học Kế Toán ngắn hạn nên tập trung vào cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán, ghi sổ kế toán, quản lý tài chính và các khía cạnh quan trọng khác trong lĩnh vực kế toán. Thực hành và ví dụ thực tế sẽ giúp học viên áp dụng kiến thức trong thực tế. Tài liệu tham khảo và tài nguyên học tập cũng cần được cung cấp để học viên có thể tiếp tục phát triển kỹ năng và kiến thức sau khi hoàn thành khóa học.

Tải Khóa Học Kế Toán

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2