Chia sẻ khóa học Kế Toán

Rate this post

khóa học Kế Toán, tập trung vào việc học cách thực hiện các hoạt động kế toán cơ bản và nâng cao:

Phần 1: Giới Thiệu về Kế Toán và Khái Niệm Cơ Bản

 • Bài giảng 1: Khám phá Kế Toán và Khái Niệm Cơ Bản
  • Giới thiệu về kế toán, vai trò của kế toán trong doanh nghiệp và xã hội.
  • Các khái niệm cơ bản như tài sản, nợ, có, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cân đối kế toán.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về kế toán và các khái niệm cơ bản.

Phần 2: Nguyên Tắc Kế Toán và Bản Kế Hoạch Tài Chính

 • Bài giảng 2: Nguyên Tắc Kế Toán và Bản Kế Hoạch Tài Chính
  • Tìm hiểu về nguyên tắc kế toán, phân loại các loại tài khoản và nguyên tắc ghi chép.
  • Cách xây dựng bản kế hoạch tài chính, bao gồm dự báo doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
  • Tài liệu: Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán và bản kế hoạch tài chính.
  Chia sẻ khóa học hacker mũ trắng

Phần 3: Ghi Sổ Kế Toán và Sổ Cái

 • Bài giảng 3: Ghi Sổ Kế Toán và Sổ Cái
  • Hướng dẫn cách thực hiện ghi sổ kế toán, ghi chép các giao dịch hàng ngày của doanh nghiệp.
  • Xây dựng sổ cái để theo dõi các tài khoản và ghi nhận các giao dịch tài chính.
  • Tài liệu: Hướng dẫn ghi sổ kế toán và xử lý sổ cái.

Phần 4: Kế Toán Tài Sản Cố Định và Định Giá Cổ Phiếu

 • Bài giảng 4: Kế Toán Tài Sản Cố Định và Định Giá Cổ Phiếu
  • Hướng dẫn cách quản lý và ghi chép tài sản cố định, bao gồm việc định giá, khấu hao và ghi nhận thay đổi.
  • Cách định giá cổ phiếu, quản lý cổ phiếu và ghi nhận các giao dịch liên quan đến cổ phiếu.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kế toán tài sản cố định và định giá cổ phiếu.

Phần 5: Kế Toán Thuế và Tài Chính Doanh Nghiệp

 • Bài giảng 5: Kế Toán Thuế và Tài Chính Doanh Nghiệp
  • Tìm hiểu về kế toán thuế, cách tính thuế và cách ghi nhận thuế trong sổ sách.
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp, bao gồm lập báo cáo tài chính, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ suất sinh lời.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kế toán thuế và tài chính doanh nghiệp.
  Chia sẻ khóa học hành chính nhân sự

Phần 6: Kế Toán Quản Trị và Quản Lý Kho

 • Bài giảng 6: Kế Toán Quản Trị và Quản Lý Kho
  • Hướng dẫn cách sử dụng kế toán quản trị để theo dõi hiệu suất hoạt động doanh nghiệp.
  • Cách quản lý kho, ghi chép xuất nhập tồn, tính giá trị hàng tồn kho và lập báo cáo kho.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kế toán quản trị và quản lý kho.

Phần 7: Kế Toán Quốc Tế và Tài Chính Ngân Hàng

 • Bài giảng 7: Kế Toán Quốc Tế và Tài Chính Ngân Hàng
  • Tìm hiểu về kế toán quốc tế, sự khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán quốc tế.
  • Cách ghi chép các hoạt động tài chính trong ngành ngân hàng và tài chính.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kế toán quốc tế và tài chính ngân hàng.

Phần 8: Tổng Kết và Nâng Cao Kỹ Năng Kế Toán

 • Bài giảng 8: Tổng Kết và Nâng Cao Kỹ Năng Kế Toán
  • Tổng kết kiến thức và kỹ năng đã học trong khóa học.
  • Giới thiệu các tài liệu học tập và tài liệu tham khảo để nâng cao kỹ năng kế toán.
  • Tài liệu: Danh sách các tài nguyên học tập và phát triển kỹ năng kế toán.
  Khóa học về Tiêu chuẩn Báo cáo tài chính Quốc tế

Phần 9: Đánh Giá và Phản Hồi

 • Bài giảng 9: Đánh Giá và Phản Hồi về Khóa Học Kế Toán
  • Hướng dẫn học viên cách đánh giá khóa học và cung cấp phản hồi để cải thiện chất lượng khóa học trong tương lai.
  • Làm thế nào để áp dụng kiến thức kế toán đã học vào công việc thực tế và phát triển sự nghiệp.
  • Tài liệu: Hướng dẫn đánh giá và phản hồi về khóa học.

Khoá học Kế Toán nên tập trung vào việc học các khái niệm cơ bản, nguyên tắc kế toán, ghi sổ kế toán, quản lý tài sản, kế toán thuế, kế toán quản trị và các khía cạnh khác của kế toán trong doanh nghiệp. Thực hành và ví dụ thực tế sẽ giúp học viên áp dụng kiến thức trong thực tế. Tài liệu tham khảo và tài nguyên học tập cũng cần được cung cấp để học viên có thể tiếp tục phát triển kỹ năng và kiến thức sau khi hoàn thành khóa học.

Tải Khóa Học Kế Toán

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2