Chia sẻ khóa học lập trình C cơ bản chi tiết

Rate this post

khóa học lập trình C cơ bản chi tiết để bạn bắt đầu. Khóa học này sẽ dành cho người mới bắt đầu và sẽ bao gồm các bài học về cú pháp, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển và các khái niệm cơ bản khác trong lập trình C. Hãy từng bước học theo các bài học sau:


Bài học 1: Giới thiệu về Lập trình C

 • Lý do nên học lập trình C.
 • Cách cài đặt môi trường lập trình C (sử dụng trình biên dịch như GCC hoặc Visual Studio).
  Chia sẻ khóa học Java Core

Bài học 2: Cú pháp cơ bản trong C

 • Khai báo biến và kiểu dữ liệu cơ bản.
 • Sử dụng toán tử và biểu thức.
 • Ghi chú và định dạng mã nguồn.

Bài học 3: Cấu trúc điều khiển

 • Câu lệnh điều kiện if, else.
 • Câu lệnh switch.
 • Vòng lặp for, while, và do-while.

Bài học 4: Hàm trong C

 • Khai báo và định nghĩa hàm.
 • Tham số hàm và giá trị trả về.
 • Hàm đệ quy.

Bài học 5: Mảng và Chuỗi

 • Khai báo mảng và làm việc với mảng.
 • Chuỗi ký tự và các hàm xử lý chuỗi.

Bài học 6: Con trỏ

 • Khái niệm về con trỏ.
 • Sử dụng con trỏ để thao tác với mảng và chuỗi.
 • Cấp phát động bộ nhớ với mallocfree.

Bài học 7: Cấu trúc và Liên kết

 • Khai báo cấu trúc dữ liệu.
 • Sử dụng cấu trúc để tổ chức dữ liệu.
 • Danh sách liên kết đơn đơn giản.
  Chia sẻ khóa học Java Full Stack Development

Bài học 8: File và I/O

 • Mở, đọc và ghi dữ liệu từ/đến tệp.
 • Xử lý lỗi khi làm việc với tệp.

Bài học 9: Gỡ lỗi và Xử lý lỗi

 • Sử dụng trình gỡ lỗi GDB.
 • Xử lý lỗi trong mã nguồn C.

Bài học 10: Dự án ứng dụng đơn giản

 • Xây dựng một ứng dụng như máy tính đơn giản hoặc quản lý danh bạ.
 • Thực hành việc áp dụng kiến thức đã học.

Trong mỗi bài học, hãy kết hợp lý thuyết với bài tập thực hành để củng cố kiến thức. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc thêm tài liệu tham khảo như “The C Programming Language” của Brian Kernighan và Dennis Ritchie để hiểu rõ hơn về các khái niệm.

  Chia sẻ khóa học Full Stack Web Developer từ cơ bản đến nâng cao

Hãy nhớ rằng, việc học lập trình yêu cầu sự kiên trì và thực hành thường xuyên. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc trở thành một lập trình viên C đầy tài năng!

Tải Khóa Học Lập Trình

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2