Chia sẻ khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao

Rate this post

khóa học lập trình Java, từ cơ bản đến nâng cao:

Phần 1: Giới Thiệu về Lập Trình Java

 • Bài giảng 1: Khám phá Java và Môi trường Lập trình
  • Giới thiệu về Java, lịch sử và tính năng của ngôn ngữ lập trình này.
  • Tìm hiểu về môi trường lập trình Java, cách cài đặt JDK và IDE (Integrated Development Environment).
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về Java và hướng dẫn cài đặt môi trường.

Phần 2: Cơ Bản về Lập Trình Java

 • Bài giảng 2: Cú Pháp và Biến trong Java
  • Hướng dẫn cách viết cú pháp cơ bản trong Java, cách khai báo biến và kiểu dữ liệu.
  • Làm thế nào để thực hiện toán tử, điều kiện và vòng lặp.
  • Tài liệu: Hướng dẫn cú pháp và biến trong Java.
  Chia sẻ khoá học về HTML và CSS

Phần 3: Hướng Đối Tượng và Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP)

 • Bài giảng 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng và Lớp
  • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, khái niệm lớp và đối tượng.
  • Cách tạo lớp, định nghĩa thuộc tính và phương thức.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về OOP và hướng dẫn tạo lớp trong Java.

Phần 4: Kế Thừa, Đa Hình và Trừu Tượng Hóa

 • Bài giảng 4: Kế Thừa, Đa Hình và Trừu Tượng Hóa
  • Hướng dẫn cách thực hiện kế thừa giữa các lớp, tạo các phương thức và thuộc tính kế thừa.
  • Làm thế nào để sử dụng đa hình và trừu tượng hóa để tạo ra code linh hoạt hơn.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kế thừa, đa hình và trừu tượng hóa trong Java.

Phần 5: Xử Lý Ngoại Lệ và Quản Lý Lỗi

 • Bài giảng 5: Xử Lý Ngoại Lệ và Quản Lý Lỗi
  • Giải thích về xử lý ngoại lệ, tại sao chúng quan trọng và cách tạo và sử dụng các đối tượng Exception.
  • Hướng dẫn cách viết code an toàn, tránh lỗi và xử lý ngoại lệ một cách chính xác.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về xử lý ngoại lệ và hướng dẫn quản lý lỗi.

Phần 6: Collection và Frameworks Cơ Bản

 • Bài giảng 6: Collection và Frameworks Cơ Bản
  • Tìm hiểu về cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu như ArrayList, LinkedList, Set và Map.
  • Giới thiệu về Java Collections Framework và cách sử dụng các thư viện tiện ích.
  • Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng Collection và Java Collections Framework.
  Chia sẻ khóa học Full Stack Web Developer từ cơ bản đến nâng cao

Phần 7: Luồng và Đa Luồng Trong Java

 • Bài giảng 7: Luồng và Đa Luồng Trong Java
  • Hướng dẫn cách tạo và quản lý luồng trong Java để thực hiện đa nhiệm.
  • Làm thế nào để giải quyết vấn đề đồng bộ hóa và tránh xung đột trong đa luồng.
  • Tài liệu: Hướng dẫn về luồng và đa luồng trong Java.

Phần 8: File và Xử Lý Tệp Trong Java

 • Bài giảng 8: Xử Lý Tệp và File Trong Java
  • Giới thiệu về xử lý tệp và đọc/ghi dữ liệu vào tệp trong Java.
  • Hướng dẫn cách tạo, mở, đọc và ghi tệp văn bản và nhị phân.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xử lý tệp và file trong Java.

Phần 9: JDBC và Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu

 • Bài giảng 9: JDBC và Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu
  • Hướng dẫn cách sử dụng JDBC (Java Database Connectivity) để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu.
  • Cách thực hiện các truy vấn SQL và cập nhật dữ liệu từ Java tới cơ sở dữ liệu.
  • Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu.

Phần 10: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng Java

 • Bài giảng 10: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng Java
  • Giới thiệu các tài liệu học tập, sách, tài liệu tham khảo và dự án để nâng cao kỹ năng lập trình Java.
  • Cách tham gia cộng đồng lập trình Java và học hỏi từ những nguồn tài nguyên trực tuyến.
  • Làm thế nào để thực hành và áp dụng kiến thức Java vào các dự án thực tế.
  • Tài liệu: Danh sách các tài nguyên học tập và phát triển kỹ năng Java.
  Chia sẻ khóa học hacker mũ trắng

Phần 11: Đánh Giá và Phản Hồi

 • Bài giảng 11: Đánh Giá và Phản Hồi về Khóa Học
  • Hướng dẫn học viên cách đánh giá khóa học và cung cấp phản hồi để cải thiện chất lượng khóa học trong tương lai.
  • Làm thế nào để áp dụng kiến thức Java đã học vào dự án thực tế và phát triển sự nghiệp lập trình.
  • Tài liệu: Hướng dẫn đánh giá và phản hồi về khóa học.

Khoá học lập trình Java cần tạo một cơ sở vững chắc cho học viên trong việc hiểu rõ cú pháp, nguyên tắc và các khái niệm quan trọng của lập trình hướng đối tượng. Từ đó, học viên có thể phát triển và ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngoại lệ, làm việc với cơ sở dữ liệu, và xây dựng các ứng dụng Java thực tế. Tài liệu tham khảo và tài nguyên học tập cũng cần được cung cấp để học viên có thể tiếp tục phát triển kỹ năng và kiến thức sau khi hoàn thành khóa học.

Tải Khóa Học lập trình Java

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2