context api là gì ?

Rate this post

Context API là một công cụ của React, một thư viện javascript được sử dụng để xây dựng các ứng dụng giao diện người dùng. Nó cho phép lập trình viên chia sẻ dữ liệu và hành vi giữa các component con và component cha mà không cần truyền props qua nhiều component.

Context API bao gồm hai phần chính:

  • Context Provider: là component cung cấp dữ liệu cho component con của nó
  • Context Consumer: là component tiêm nội dung từ Context Provider

Ví dụ:

  • Tạo một context chứa dữ liệu người dùng: const UserContext = React.createContext({});
  • Cung cấp dữ liệu người dùng cho component con: