Rate this post

Cụm danh từ (noun phrase) là một từ hoặc một nhóm từ được sử dụng như một danh từ. Nó có thể gồm một danh từ chính và các từ khác được kết hợp với nó để tạo thành một ý nghĩa hoàn chỉnh. Ví dụ như “a big red car” (một chiếc xe màu đỏ lớn), “the tall man in the corner” (người đàn ông cao trong góc), “a basket of fresh fruits” (một cest của các loại trái cây tươi) Cụm danh từ có thể chứa cả danh từ chính và danh từ phụ, chủ ngữ, trạng từ, giới từ, giới từ quan hệ.