Rate this post

Danh từ của “enjoy” là “enjoyment” (sự thư giãn, sự vui vẻ). Nó có nghĩa là sự thư giãn, sự vui vẻ, sự hạnh phúc được giữ từ một hoạt động nào đó. Ví dụ như “the enjoyment of a good meal” (sự thư giãn của một bữa ăn tốt), “the enjoyment of music” (sự thư giãn của âm nhạc), “the enjoyment of a good book” (sự thư giãn của một cuốn sách tốt)