danh từ của famous là gì ?

Rate this post

Danh từ của “famous” là “fame” (sự nổi tiếng). Nó có nghĩa là sự nổi tiếng, sự uy tín, sự được biết đến của một người, một sự kiện, một điều gì đó. Ví dụ như “the fame of the actor” (sự nổi tiếng của diễn viên), “the fame of the singer” (sự nổi tiếng của ca sĩ), “the fame of the book” (sự nổi tiếng của cuốn sách)

  bot là gì ?