Rate this post

Danh từ của “hot” là “heat” (nhiệt). Nó có nghĩa là sự sáng nóng, sự nóng, sự nhiệt độ cao. Ví dụ như “the heat of the sun” (nhiệt độ của mặt trời), “a heat wave” (một cuộc sóng nóng), “heat energy” (năng lượng nóng)

  belike là gì ?