động từ là gì tính từ là gì

Rate this post

Động từ là loại từ trong tiếng Anh mà chỉ ra hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ trong câu. Ví dụ như “to run” (chạy), “to sing” (hát), “to be” (là) hoặc “to have” (có).

Tính từ là loại từ trong tiếng Anh mà chỉ ra đặc điểm của chủ ngữ hoặc đối tượng trong câu. Ví dụ như “big” (to lớn), “happy” (vui), “red” (màu đỏ) hoặc “beautiful” (đẹp).

  phim cấp 4 là gì ?