fluent api là gì ?

Rate this post

Fluent API là một kiểu của API (Application Programming Interface) cho phép lập trình viên sử dụng các câu lệnh ngữ nghĩa (natural language-like) để thiết lập các thuộc tính và cấu hình cho một đối tượng hoặc hệ thống. Nó sử dụng các phương thức liên tục (chained methods) để tạo ra các câu lệnh dễ đọc và dễ hiểu hơn so với các API truyền thống. Ví dụ, thay vì sử dụng các tham số truyền vào cho một phương thức để cấu hình một đối tượng, lập trình viên có thể sử dụng các phương thức liên tục để cấu hình đối tượng đó. Ví dụ:

  • Cấu hình một đối tượng mới: var customer = new Customer().withName(“John”).withAge(30);
  • Cấu hình một truy vấn: var query = new Query().from(“Customer”).select(“name”).where(“age”).greaterThan(30);