Rate this post

Trong chứng khoán, gap là một khoảng cách giữa giá mở của một cổ phiếu và giá đóng của cổ phiếu trước đó. Gaps có thể xảy ra trong nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như giữa giá mở và giá đóng của một cổ phiếu trong một ngày giao dịch hoặc giữa giá mở và giá đóng của một cổ phiếu trong hai ngày giao dịch liên tiếp. Gap có thể xuất hiện khi có sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá thực tế của cổ phiếu. Nó có thể được sử dụng để dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.