Rate this post

Graph API là một API (Application Programming Interface) của Facebook, nó cung cấp một cách để truy cập và quản lý dữ liệu trên Facebook, bao gồm thông tin về người dùng, bài đăng, album ảnh, bình luận và nhiều thứ khác. Graph API cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng và trang web tích hợp với dữ liệu trên Facebook, ví dụ như hiển thị thông tin người dùng trên một trang web, tạo ra một bài đăng trên Facebook từ một ứng dụng, hoặc tìm kiếm các bài đăng trên Facebook theo chủ đề.