Rate this post

Kế toán AR (Accounts Receivable) là một phần của kế toán thu tiền và là việc quản lý các khoản thu nợ của một doanh nghiệp. Nó bao gồm việc ghi nhận, theo dõi và tổng hợp các khoản nợ của khách hàng, bao gồm cả việc tính toán lãi suất và thời hạn trả nợ.

Ví dụ: Doanh nghiệp A bán hàng cho khách hàng B với số tiền là $1000 và thời hạn trả là 30 ngày. Kế toán AR của doanh nghiệp A sẽ ghi nhận khoản nợ $1000 của khách hàng B vào tài khoản nợ khách hàng. Sau 30 ngày, khi khách hàng B trả tiền, kế toán AR sẽ ghi nhận khoản thu nợ vào tài khoản thu tiền.

  scp là gì ?