kế toán dồn tích là gì ?

Rate this post

Kế toán dồn tích là một kỹ thuật kế toán mà sử dụng để ghi nhận tất cả các khoản thu và chi trong một khoảng thời gian nhất định vào một tài khoản dồn tích. Sau đó, tài khoản này sẽ được dùng để tính toán số tiền còn lại trong khoảng thời gian đó. Kế toán dồn tích thường được sử dụng trong các doanh nghiệp nhỏ hoặc trung bình, vì nó cung cấp cho các nhà quản trị tài chính và kế toán một cách đơn giản để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  Cách Sửa Lỗi #### Trong Excel 100% Thành Công

Ví dụ: Doanh nghiệp A sử dụng kế toán dồn tích, tất cả các khoản thu và chi trong tháng 1 sẽ được ghi vào tài khoản dồn tích. Sau đó, tài khoản dồn tích sẽ được dùng để tính toán số tiền còn lại trong tháng 1 và so sánh với các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.