Rate this post

Limited access có thể có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào tình huống, nhưng chung chung nó có nghĩa là giới hạn truy cập đến một tài nguyên hoặc hệ thống. Điều này có nghĩa là chỉ một số người dùng hoặc nhóm người dùng có thể truy cập tài nguyên hoặc hệ thống đó, và các người dùng khác sẽ không có quyền truy cập.

Ví dụ: trong một hệ thống file, limited access có thể cho phép chỉ người dùng A và B truy cập tập tin, trong khi người dùng C sẽ không có quyền truy cập.

Trong mạng, limited access có thể áp dụng cho các dịch vụ hoặc tài nguyên mạng để chỉ cho phép truy cập từ một số địa chỉ IP hoặc từ một số máy chủ hoặc thiết bị cụ thể.

Trong lĩnh vực an ninh thông tin, limited access có thể áp dụng cho các dữ liệu nhạy cảm để chỉ cho phép truy cập từ một số người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể.