Rate this post

Trong Access, mẫu hỏi (query template) là một công cụ hỗ trợ người dùng để tạo câu truy vấn (query) để truy xuất dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Mẫu hỏi cung cấp một giao diện đồ họa để người dùng có thể tạo câu truy vấn mà không cần phải biết cú pháp SQL.

Mẫu hỏi có thể được sử dụng để:

  • Lọc dữ liệu theo tiêu chí nhất định
  • Sắp xếp dữ liệu theo cột nào đó
  • Tìm kiếm dữ liệu theo từ khóa nhất định
  • Tạo báo cáo thống kê
  • Tạo mối liên kết giữa các bảng dữ liệu

Các mẫu hỏi có sẵn trong Access bao gồm các tùy chọn để lọc, sắp xếp, tìm kiếm và thống kê dữ liệu, và người dùng cũng có thể tạo các mẫu hỏi tùy chỉnh để thỏa mãn nhu cầu cụ thể của họ.