Rate this post

Mock API là một API giả mạo hoặc thử nghiệm, nó giả lập hoạt động của một API thực tế bằng cách trả về dữ liệu giả mạo hoặc trạng thái mong muốn. Mock API có thể được sử dụng để kiểm tra tính năng và hiệu suất của một ứng dụng hoặc hệ thống, hoặc để thử nghiệm các thay đổi trước khi triển khai chúng trên môi trường thực tế.