roe là gì trong chứng khoán

Rate this post

ROE (Return on Equity) là một chỉ số tài chính đo lường hiệu suất của một công ty với tài sản và vốn của nó. Nó cho thấy tỉ lệ lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu của công ty. ROE được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho vốn chủ sở hữu. Công ty có ROE cao thường được xem là hiệu quả hơn trong sử dụng vốn của chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận. ROE là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của một công ty và có thể được sử dụng để so sánh với các công ty khác trong ngành của mình hoặc với các công ty có tỷ lệ ROE trung bình.