Rate this post

Tính từ trong tiếng Anh là từ mô tả, chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của một đối tượng hoặc định nghĩa một sự việc. Ví dụ như “happy” (vui vẻ), “big” (lớn), “red” (màu đỏ), “difficult” (khó) Tính từ được sử dụng để chỉ một đặc điểm của một đối tượng hoặc sự việc, nó thường đứng trước danh từ.