Rate this post

SOA (Statement of Account) trong kế toán là một bản báo cáo ghi lại các giao dịch tài chính giữa một doanh nghiệp và một khách hàng hoặc nhà cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Nó ghi lại các khoản nợ và các khoản thu của một khách hàng hoặc nhà cung cấp và có thể bao gồm thông tin về lãi suất và thời hạn trả nợ.

SOA có thể được sử dụng để theo dõi và quản lý các khoản nợ của khách hàng hoặc nhà cung cấp, để xác định các rủi ro và xác định các khoản thu nợ cần thiết. Nó cũng có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề tài chính hoặc khiếu nại của khách hàng hoặc nhà cung cấp.