thế nào là danh từ chỉ khái niệm

Rate this post

Danh từ chỉ khái niệm là danh từ mà không chỉ chỉ định một đối tượng cụ thể mà còn chỉ ra một khái niệm, một ý nghĩa, một nhóm đối tượng hoặc một loại hình. Ví dụ như “love” (tình yêu), “beauty” (sắc đẹp), “intelligence” (trí tuệ), “sadness” (buồn), “happiness” (hạnh phúc)

  api integration là gì ?