Rate this post

Danh từ chỉ khái niệm là danh từ mà không chỉ chỉ định một đối tượng cụ thể mà còn chỉ ra một khái niệm, một ý nghĩa, một nhóm đối tượng hoặc một loại hình. Ví dụ như “love” (tình yêu), “beauty” (sắc đẹp), “intelligence” (trí tuệ), “sadness” (buồn), “happiness” (hạnh phúc)