Rate this post

Tín chỉ là một đơn vị đo lường cho số lượng học tập của một sinh viên trong một năm học hoặc một chương trình học tập. Mỗi môn học được chỉ định số tín chỉ cần đạt được, và sinh viên cần hoàn thành số tín chỉ tối thiểu để đạt chứng chỉ hoặc bằng cấp.

cách tính tín chỉ

Tính tín chỉ thường được tính theo số giờ học mỗi tuần hoặc mỗi tháng trong một năm học. Công thức cụ thể sẽ phụ thuộc vào chương trình và trường học mà bạn đang theo học.

Ví dụ, nếu một môn học trong một năm học có 15 giờ học mỗi tuần trong 15 tuần, tổng số giờ học là 15 x 15 = 225 giờ. Nếu 1 tín chỉ được chỉ định là 45 giờ học, số tín chỉ cho môn học này sẽ là 225/45 = 5 tín chỉ.

Các kết quả tín chỉ là gì trên các website khác.

Giờ tín chỉ (tín chỉ) ở Việt Nam là một đơn vị dùng để đo thời lượng học tập trong một hệ thống sử dụng Hệ thống Chuyển đổi Tín chỉ Châu Âu (ECTS). Một giờ tín chỉ tương đương với 15 giờ giảng dạy lý thuyết, 30 giờ đào tạo hoặc thảo luận thực tế, hoặc 60 giờ làm việc trong phòng thí nghiệm tại một cơ sở giáo dục hoặc 45 giờ làm bài của sinh viên như tiểu luận, tài liệu nghiên cứu hoặc luận án. Hệ thống tín chỉ được sử dụng để tổ chức giáo dục, trong đó một năm học có thể có 2-3 học kỳ.

[1] “Tín chỉ là được coi là một đơn vị dùng để đo lường mức độ học tập của một hệ thống ECTS. 1 tín chỉ sẽ được quy định tương đương 15 tiết học lý thuyết, cùng 30 tiết thực hành và thí nghiệm hoặc là thảo luận, bằng đúng 60 giờ thực tập tại các cơ sở hoặc là bằng 45 giờ sinh viên làm tiểu luận, làm bài tập lớn, đồ án hoặc là khoá …”

URL: https://vndoc.com/tin-chi-la-gi-1-nam-dai-hoc-co-bao-nhieu-tin-chi-176461

[2] “1.1 Tín chỉ là gì? Tín chỉ được coi là đơn vị dùng để đo lường mức độ học tập của một hệ thống ECTS. Theo đó, 01 tín chỉ sẽ tương đương: – 15 tiết học lý thuyết; – 30 tiết thực hành và thí nghiệm hoặc là thảo luận; – 60 giờ thực tập tại các cơ sở hoặc bằng 45 giờ sinh viên làm tiểu luận, làm bài tập lớn, đồ án hay khoá luận tốt nghiệp.”

URL: https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/tin-chi-la-gi-883-91340-article.html

[3] “Đào tạo tín chỉ là gì? Khái niệm đào tạo tín chỉ Đào tạo theo tín chỉ được hiểu là việc đào tạo, dạy học không tổ chức theo năm học mà áp dụng theo từng học kỳ. Hiện nay, theo quy định chung, 1 năm học, các trường đại học, cao đẳng có thể tổ chức đào tạo được từ 2 – 3 học kỳ.”

URL: https://kituaz.com/blog/tin-chi-la-gi-1-tin-chi-bao-nhieu-tiet-cach-tinh-hoc-phi-theo-tin-chi/

[4] “Tín chỉ là gì? Ở Việt Nam, tín chỉ đại học hiện là đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập trong hệ thống ECTS.”

URL: https://nv.edu.vn/tin-chi-la-gi/

[5] “Tín chỉ là gì? Có nhiều khái niệm về tín chỉ và tín chỉ đại học. Tín chỉ được hiểu đơn giản là: Tín chỉ là đơn vị tính dùng để tính trong khung các môn học đại học, cao đẳng được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước hiện nay. Hình thức tín chỉ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay dựa trên hệ thống ECTS, là khung tiêu chuẩn của Châu u.”

URL: https://netviethuman.com/tin-chi-la-gi/

Hệ thống tín chỉ là gì ?

Hệ thống tín chỉ là một cơ chế đo lường số lượng học tập của một sinh viên trong một chương trình hoặc năm học. Trong hệ thống này, mỗi môn học được chỉ định số tín chỉ cần đạt được, và sinh viên cần hoàn thành số tín chỉ tối thiểu để đạt chứng chỉ hoặc bằng cấp. Hệ thống tín chỉ giúp cho việc quản lý và đánh giá sự tiến bộ học tập của sinh viên trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Hệ thống tín chỉ (credit system) là một phương pháp đào tạo tiên tiến trong giáo dục của nhiều quốc gia. Nó được gọi là học chế tín chỉ để phân biệt với các phương pháp đào tạo trước đó. Tín chỉ (credit) là đơn vị dùng để đo lường mức độ học tập của một hệ thống tín chỉ. Các môn học quan trọng hoặc có thời lượng nhiều sẽ có số tín chỉ cao. Hiện nay có khoảng hơn 60 định nghĩa về hệ thống tín chỉ.

Hệ thống tín chỉ ở các website khác

[1] “Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay gọi tắt là Hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trong nền giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Nó còn được gọi là học chế tín chỉ để phân biệt với các phương pháp đào tạo ra đời trước nó như học chế niên chế, học chế học phần.”

URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_theo_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_t%C3%ADn_ch%E1%BB%89

[2] “Hệ thống tín chỉ tại Việt Nam là một phương pháp đào tạo được áp dụng đối với giáo dục đại học có nguồn gốc từ Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ ra đời năm 1872 tại Hoa Kỳ [1]. Nó được đánh giá là một phương pháp đào tạo tiên tiến và hiện nay đang được triển khai áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. [2] Lịch sử [ sửa | sửa mã nguồn]”

URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_t%C3%ADn_ch%E1%BB%89_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam

[3] “Trọng số đó được gọi chung là tín chỉ (credit). Các môn học quan trọng hoặc thời lượng nhiều sẽ thể hiện ở số tín chỉ cao. Theo thông thường GPA sẽ được tính theo công thức: II/ Vài nét về hệ thống tín chỉ: Hiện nay có khoảng hơn 60 định nghĩa về hệ thống tín chỉ, trong đó phải kể đến quan điểm của học giả James Quann như sau:”

URL: https://avi.edu.vn/diem-gpa-va-he-thong-tin-chi/

[4] “Tín chỉ là được coi là một đơn vị dùng để đo lường mức độ học tập của một hệ thống ECTS. 1 tín chỉ sẽ được quy định tương đương 15 tiết học lý thuyết, cùng 30 tiết thực hành và thí nghiệm hoặc là thảo luận, bằng đúng 60 giờ thực tập tại các cơ sở hoặc là bằng 45 giờ sinh viên làm tiểu luận, làm bài tập lớn, đồ án hoặc là khoá …”

URL: https://vndoc.com/tin-chi-la-gi-1-nam-dai-hoc-co-bao-nhieu-tin-chi-176461

[5] “Hệ thống tín chỉ ECTS được sử dụng để công nhận chương trình trao đổi du học sinh. Ngoài ra, ECTS còn được sử dụng bởi tất cả các trường đại học ở Châu Âu, với các chương trình chính quy như cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, đối với kỳ thi cuối cùng mà bạn thường tham dự khi chuẩn bị tốt nghiệp sẽ không dùng ECTS.” URL:

ECTS là gì? Hệ thống tín chỉ là gì?