Rate this post

Tính từ của “business” là “business” hoặc “business-related” , nghĩa là liên quan đến kinh doanh, có liên quan đến sự nghiệp kinh doanh, có liên quan đến thương mại, có liên quan đến sản xuất. Ví dụ như “a business meeting” (một cuộc họp kinh doanh), “a business plan” (một kế hoạch kinh doanh), “a business opportunity” (một cơ hội kinh doanh)