Rate this post

Tính từ của “energy” là “energetic” , nghĩa là có nhiều năng lượng, có sức mạnh, có sức khỏe tốt, có sự hoạt động cao, có sự tràn đầy năng lượng. Ví dụ như “an energetic person” (một người có nhiều năng lượng), “an energetic workout” (một bài tập thể dục có nhiều năng lượng), “an energetic performance” (một biểu diễn có nhiều năng lượng)